தினமொரு மறை வசனம் மனனம் பண்ண !

 

அல் குர்ஆன் 2:177

கிழக்கிலோ, மேற்கிலோ உங்கள் முகங்களைத் திருப்புவது நன்மை ஆகிவிடாது. எனினும், நன்மையை அடைபவர், எவர் அல்லாஹ்வையும், மறுமை நாளையும், வானவர்களையும், வேதத்தையும், நபிமார்களையும் நம்பிக்கை கொண்டு, செல்வத்தைத் தம் விருப்பத்துடன் உறவினர்கள், அனாதைகள், ஏழைகள், வழிப்போக்கர்கள், யாசகம் கேட்போர் முதலியோருக்கும், விடுபடுவதற்கும் கொடுத்து உதவுபவரும், மேலும், தொழுகையை நிலைநிறுத்தி, ஸகாத்தை வழங்கி வருபவரும், மேலும், வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுபவரும, கடும் வறுமையிலும் பிணியிலும், போர்க் காலத்திலும் பொறுமையை மேற்கொள்பவரும்தான். இத்தகையோரே உண்மையாளர். இன்னும் அவர்கள்தான் இறை அச்சம் கொண்டோர்.

- நிஹா -

 

Al Quran 2:177

 

It is not righteousness that ye turn your faces towards East or West; but it is righteousness to believe in Allah and the Last Day and the Angels and the Book and the Messengers;  to spend of your substance, out of love for Him. for your kin, for Orphans, for the Needy, for the Wayfarer, for those who ask, and for the ransom of slaves, to be steadfast in prayer and give Zakat, to fulfil the contracts which you have made; and to be firm and patient in pain and adversity and throughout all periods of panic.  Such are the people of truth, the God-fearing.   

- niha -