குர்ஆன் குறள் !

 

தேர்ந்தோம் உம்மை செவியுறுவீர் வஹீயை
கூர்வரோ 20:13 பார்!

 

மூஸாவைத் தேர்ந்தான் அல்லாஹ் தனக்காக
பேஸாக 20:41 பார்!

 

படைத்தான் மீட்பான் வெளிப்படுத்துவான் பூமியில்
அடுத்தென்பான் 20:55 பார்!

 

அறியமுடியாதே அல்லாஹ்வைக் கல்வி ஞானத்தால்
புரியவே 20:110 கூறும்!

 

உம்மை நினைவுகூர்த லுள்ளதை விளங்கீரோ
உம்பால் இறக்கிய குர்ஆனில்!                 21:10

 

- நிஹா -