தினமொரு மறை வசனம் மனனம் பண்ண !

 

அல் குர்ஆன் -38:29

 

பாக்கியமிக்க வேதமாகும். இதனுடைய வசனங்களை அவர்கள் சிந்திப்பதற்காகவும், அறிவுடையோர் நல்லுபதேசம் பெறுவதற்காகவும் இதை உம்பால் நாம் இறக்கி வைத்தோம்!

 

- நிஹா -

Al Quran 38:29

 

A book which We have sent down unto thee, full of blessings, that they may meditate on in Signs, and that men of understanding may receive admonition.

 

- niha -