தினமொரு மறை வசனம் மனனம் பண்ண !

அல் குர்ஆன் 29:69

 
மேலும், எவர்கள் நம்முடைய வழியில் முயற்சிக்கிறார்களோ, அவர்களை நிச்சயமாக நம்முடைய நேரான வழியில் செலுத்துகின்றோம். நன்மை செய்வோருடன் நிச்சயமாக அல்லாஹ் இருக்கின்றான்.

 

- நிஹா -

 

Al Quran  29:69

 

And those who strive in Our – We will certainly guide them to Our Paths: For verily Allah is with those who do right. 

 

- niha -