தினமொரு மறை வசனம் மனனம் பண்ண !

 

அல் குர்ஆன் 59:19
அல்லாஹ்வை மறந்து விட்டவர்களைப் போன்று நீங்களும் ஆகிவிட வேண்டாம். ஏனென்றால், அவன், அவர்கள் தங்களையே மறக்குமாறு செய்துவிட்டான்!

- ‌ நிஹா -

AlQuran 59:19

 

And be ye not like those who forgot Allah: and He made them forget themselves! Such are the rebellious transgressors!

 

- niha -