குர்ஆன் குறள்!

 
 

ஞானம் நிறைந்தது அலிப்லாம் றாவென
கானம் பாடுவது 10:1

 

கூறுவீர் நற்செய்தி ரப்பிடத்தில் உயர்பதவி
நேருமே நம்பிக்கையாள ருக்கு 10:2

 

படைத்தபின் நிவையானான் அர்ஷின் மீதவனே
பாலிக்கின்றான் தனித்துத் தானே! 10:3

 

ஆரம்பப் படைப்பனைத்து மவன் செயலே
அறிந்திட 10:4 பார்!

 

ஈமானும் நற்செயலும் நேர்வழி பெறும்
இன்பமான சுவனச்‌‌சோலை வரும் 10:9

 

– நிஹா -