தினமொரு மறை வசனம் மனனம் பண்ண !

அல் குர்ஆன் 19:59

இவர்களுக்குப் பின்னர், தீய கூட்டத்தினர் பிரதிநிதியாக வந்தனர். தொழுகையை அவர்கள் வீணாக்கினார்கள். மனோஇச்சையையும் பின்பற்றினார்கள். ஆகையால், பெரும் கேட்டை அவர்கள் சந்திப்பார்கள்.

 

- நிஹா -

 

Al Quran 19:59

 

But after them there followed a posterity who missed prayers and followed after lusts soon, then, will they face Destruction.

 

- niha -