பள்ளிகள் கண்டிடில் உள்ளம்
பதறியே அழித்திட எண்ணும்

 

 

நாணத்தின் எதிர்ச் சொல் ஞானசார
மானத்தின் எதிரும் அதுவே
தானத்தின் அடைவும் அதுவே
ஞானத்தின் எதிரும் ஞானாவே!

பானத்தின் ஒத்த சொல் ஞானா
கோணல் குணத்துக்கும் அதுவே
தினம் தினம் தொல்லையும் அழிவும்
தேனாய் இனித்திடும் மதுவும்!

கோத்தாவே காப்பு கவசம்
போத்தலே எரித்திடும் ஆயுதம்
சாத்தானால் நாறிடும் நாடும்
தோத்தாலே நாட்டுக்கு விமோசனம்!

கோணத்துக்கு மூன்றே பக்கம்
இக்கோணங்கிகள் குணமே நக்கும்
தானமும் தயவும் தயக்கம்
தனமும் புதைவதே நம் துக்கம்!

தினமும் முஸ்லிம் நினைவு
கணமாய் மாறி வருத்தும்!
ஷணமும் இழிவான நோக்கம்
மனமும் அழிவில் மகிழும்!

பிணமும் காண விருப்பம்
பின்னரும் கொள்ளையுள் திரும்பும்
எல்லைகள் எதுவும் இன்றி
தொல்லையுள் மூழ்கி அடங்கும்!

பள்ளிகள் கண்டிடில் உள்ளம்
பதறியே அழித்திட எண்ணும்
எள்ளி நகையாடி குர்ஆனை
பள்ளி கொண்டிட பார்க்கும்!

நள்ளிரவிலும் பேய்களாய் மாறி
கொள்ளிகள் கொண்டு கொழுத்தும்
கள்வர்கள் கயவர்கள் கூடி
உள்ளதைச் சுருட்டியும் உவக்கும்!

நாட்டுத் தலைவராய் மாற்றிட
காட்டுத் தர்பார் நடத்திட
கூட்டாய்க் குடும்பத்துடன் சேர்ந்து
கோட்டாவையும் இணைத்தே இயங்கும்!

புத்தத்தின் பெயரால் நித்தம்
பித்தனைப் போன்று கத்தும்
முத்திடும் முன்னே வருத்தம்
காத்திடேல் புத்தமும் வருந்தும்!

- நிஹா -