தமிழ்க் கால அளவை

60 வினாடி       – 1 நாளிகை
2 1/2 நாளிகை – 1 ஓரை
3 3/4 நாளிகை – 1 முகூர்த்தம்
7 1/2 நாளிகை – 1 சாமம்
8 சாமம் – 1 நாள்
7 நாள் –    1 கிழமை
15 நாள் –  1 பக்கம்
30 நாள் –  1 திங்கள்
6 திங்கள் – 1 அயனம்
2 அயனம் – 1 ஆண்டு

 

- நிஹா -