உங்களுக்குத் தெரியுமா!

பீபீசீ தொலைக்காட்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு சென்ற 22ஆந் திகதியுடன் எண்பத்திரண்டு வருடங்கள் பூர்த்தியாகி உள்ளன. ஆம் அதன் பிறப்பு 1932.0822.
முதலாவது பரிசோதனைக் குழாய் குழந்தை பிறந்து சென்ற மாதம் 25ஆந் திகதியுடன் 36 வருடம் பூர்த்தியாகி உள்ளது. ஆம் இப்பிள்ளை பிறந்தது 1978.07.25.

அக்குழந்தையின் பெயர் – மத்தியு லெஸ்லி ப்ரவுன்

- நிஹா –