தினமொரு திருமறை வசனம்  தெரிந்த மொழியில் மனனம் செய்ய!

அல் குர்ஆன் 76:3

நிச்சயமாக நாம் அவனுக்கு வழியை வினக்கினோம். ஆகவே, நன்றி செலுத்துபவனாகவும் இருக்கலாம், அல்லது நன்றி கெட்டவனாகவும் இருக்கலாம்.

- நிஹா -

Al Quran 76:3

We showed him thw Way: Whether he be grateful or ungrateful.
– niha -