இறை சாபம் பெற்ற யூதர்!

 

கொடுங்கோலன் பாரோ மன்னன்
கொன்று குவித்தான் இஸ்ரேலரின் ஆண் குழந்தைகளை
கோமான் மூஸா காப்பாற்றினார் நாயனுதவியால்

கொன்று குவித்தான் ஹிட்லர்
நன்றி கெட்டோரென்றறிந்து இஸ்ரேலரை
கொன்று குவிக்கின்றனர் யூதர் பாலஸ்தீன பாலகரை!

கோழைத்தனமாக மேலைத்தேயர் செய்த சதியால்
வாழுகின்ற உரிமையினை மறுத்து
மாழுகின்றார் பலஸ்தீனர் யுதர்களின் குண்டால்!

இறை சாபத்துக்காளான யூதர்
தரையில் இருக்க இடமில்லாத பாதகர்
முறைகேடாய் அபகரித்த பலஸ்தீனில்
மறைக்கின்றார் உண்மைகளைத் தமக்காய்!

- நிஹா –