தினமொரு திருமறை வசனம் விளங்கி, மனனம் செய்து நடைமுறைப்படுத்த…

அல் குர்ஆன் 2:183

ஈமான் கொண்டவர்களே! உங்களுக்கு முன்னிருந்தோர் மீது விதியாக்கப்பட்டிருந்தது போன்றே உங்கள் மீதும் நோன்பு விதியாக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் தூய்மையாளர்களாக ஆகலாம்.

- நிஹா -

 

Al Quran 2:183

O ye who believe! Fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you. That ye may self-restraint. 

- niha -