தினமொரு மறை வசனம் மனனம் பண்ண !

 

அல் குர்ஆன் 21:7

உமக்கு முன்னர் அவர்கள்பால் நாம் வஹி அறிவிக்கின்ற மனிதர்களையே அன்றி, நாம் தூதராக அனுப்பவில்லை. எனவே, நீங்கள் அறியாதவர்களாக இருந்தால் ஞானமுடையவர்களிடம் கேட்டுக் கொள்ளுங்கள்.

 

 – நிஹா -

 

Al Quran 21:7

 

Before thee, also, the Messengers We sent were but men, to whom We granted inspiration: if ye know this not, ask of those who possess the message.

 

- niha -