தமிழரின் அன்றாட வாழ்வில் ஆங்கிலம் !

Usage of English words by Tamils !

 

 1. Held

 2. Hold

 3. Hijack

 4. Hello

 5. Heal

 6. Hercules

 7. Heat

 8. Hollow

 9. Hobby

 10. Hurry

 11. Hurry up

 12. Host

 13. Hotel

 14. Hostile

 15. Homo

 16. Hospital

 17. Horror

 18. Hostess

 19. Horrible

 20. Hurricane

 21. Humour

 22. Hunt

 23. Hunter

 24. Hack

 25. Hit

 

-  niha  -