தினமொரு மறை வசனம் மனனம் பண்ண !

 

அல் குர்ஆன் 34: 28

நாம் உம்மை மனிதர்கள் அனைவருக்கும் நற்சேய்தி கூறுபவரகவும், அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவராகவுமே அல்லாமல் அனுப்பவில்லை. எனினும், மனிதர்களில் பெரும்பாலோர் அறியமாட்டார்கள்.

 

Al Quran 34:28

 

We have not sent thee but as a (Messenger) to all mankind, giving them glad tidings, and warnings them, but most men know not.

 

- நிஹா –