நீரரருந்தும் முறையையும் உடல் நலமும்
சரியான நேரங்களில் குறித்த அளவு நீரை முறையாக எடுப்பதன் மூலம் எமது உடலின் செயற்பாட்டுத்திறனை சீராகப் பேண முடிகின்றது.
கீழ்க்காணும் வழிமுறையை நீங்களும் பின்பற்றிப் பயன் பெற முடியும்.
1. இரண்டு கிளாஸ் நீர், காலை எழுந்தவுடன் குடித்தல். இது உங்களது உடல் செயற்பாட்டிற்கு வருவதற்கு உதவுகின்றது.
2. ஒரு கிளாஸ் நீர், சாப்பிடுவதற்கு (அரை மணி ) முன்னர் இது சமிபாட்டை இலகு படுத்துகின்றது.
3. சாப்பிட்டுகொண்டிருக்கும் சமயத்தில் ஒரு போதும் தண்ணீர் அருந்துவது சிறந்ததல்ல.
4. ஒரு கிளாஸ் நீர், குளிப்பதற்கு முன்னர் குடித்தல். இது இரத்தஅழுத்தம் சீராகஇருப்பதற்கு உதவுகின்ற து
5. ஒரு கிளாஸ், நீர் நித்திரைக்கு முன் இது மாரடைப்பு, பக்கவாதம் என்பன ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கிறது. அழகாகவும், ஆரோக்கியமாகவும்,இருக்க,