காதல்!

 

எல்லோரிடமும் காட்ட வேண்டியது
சிலர் உரிமை கொண்டாடுவது
வாலிபர் காதல் 

பலருக்குச்சொந்தமானது
சிலருக்கு முதுசமானதால்
காதல் கடைநிலையானது

காதலைக் குறுவட்டத்துள் குறுக்கியதால்
மோதலாகி அனைவரிலும்
வேதனையை விதைத்துள்ளது

 

- நிஹா -