ஹைகூ கவிதைகள்….

 

சாறிகள்
ஆடையான சாறிகள்
நடைப் பிணமாகி
பாடையேறின அடித்தட்டில்!

 

 பிரேக் டான்ஸ்
டான்ஸ் என்ற பெயரில்
நவீன உடல் முறிப்பு
பிரேக் டான்ஸ்

 

-நிஹா -