தினமொரு மறை வசனம் மனனம் பண்ண !

 

அல் குர்ஆன் 9:112

தவ்பா செய்கிறவர்கள், வணங்குபவர்கள், புகழ்பவர்கள், நோன்ப நோற்பவர்கள், ருகூவு செய்பவர்கள், சுஜுது செய்பவர்கள், நன்மையானவற்றைச்செய்யுமாறு ஏவுபவர்கள், தீமையை விட்டும் விலக்குபவர்கள், அல்லாஹ்வின் வரம்புகளைப் பேணிப் பாதுகாப்பவர்கள், இத்தகைய முஃமின்களுக்கு நற்செய்தி கூறுவீராக!

 

- நிஹா -

 

Al Quran 9:112

 

Those that turn in repentance; that serve Him; and praise Him; that wander in devotion to Cause of Allah; that bow down and prostrate themselves in prayer, that enjoin good and forbid evil; and observe the limits set by Allah, – so proclaim the glad tidings to the Believers. 

 

- niha -