வஹீயை மட்டும்தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதைப் பிழையாக விளங்கிக் கொண்டு வஹீயையே மறுத்து வரும் மடமைகளைக் களையுங்கள்!

 

வஹீயை மட்டும் பின்பற்றுதலை உலகில் எந்த முட்டாளும் மறுக்கப் போவதில்லை.   வஹீயில் மறைந்துள்ள விடயங்கள் அனைத்தையும் அனைவரும் முழுமையாக அறிந்து விடவில்லை. காலத்துக்குக் காலம் தன்னை விரித்து உலகின்  மாற்றத்தை ஏற்பதற்குத் தயார் நிலையிலுள்ள குர்ஆனை, அதன் கருத்தை அறிந்தோர் உலகில் இல்லை.  அன்றைய நிலையில் அறிந்தோர் மட்டுமே உள்ளனர். இவர்களில் ஞானம் பெற்றவர்கள் அன்றைய நிலையைத் தாண்டி, அதற்கப்பாலும் ஓரளவு அறிகின்றனர். அதனால்தான் அறிவாளிகளுக்கொல்லாம் அறிவாளிகள் உணள்ளனர் என இறைவன் கூறுகின்றான்.

 

இந்த உண்மையை வெளிப்படுத்துவதே, நீர் அறியாதவராக இருந்தால் அறிந்தவர்களிடம் கேட்டு அறிந்து கொள்ளுங்கள்.  இவை வஹீயில் கூறப்பட்ட விடயங்கள் என்பதை மறந்துவிடலாகாது. இதனையும் விளங்காதவர்களைக் குறிப்பிட்டுத்தான், விளக்கத்தைக் கேட்டு அறிந்து கொள்ளுங்கள் என அல்லாஹ் கூறியிருப்பது. இதற்கும் விளக்கம் பெறாமல் கண்டதே காட்சி, கொண்டதே கோலம் என நாங்கள் குர்ஆனைப் பார்த்து விட்டோம், அதன்படிதான் எல்லாம் செய்வோம் என வீம்பு பேசிக் கொண்டிருப்போர், குருடர்களாகவும், செவிடர்களாகவும் குர்ஆன் என்ற வஹீயில் வீழ்ந்து கிடப்போர்தான் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. Continue reading