குர்ஆன் குறள்

விரித்திடுவான் நெஞ்சத்தை இஸ்லாத்தின் பக்கல்
விரும்பிடில் காட்டிட நேர்வழி! 6:125

 

மடமையினால் கொன்றவர் அறிவின்றிக் குழந்தையை
அடைந்தனர் நட்டமுடன்வழி கேட்டை! 6:140

 

Continue reading