நற்சிந்தனை 19

பாதுகாவலர்களைப் பின்பற்றலாமா!

மனித வாழ்க்கையில் பின்பற்றல் என்பது, நம்மோடு இரண்டறக் கலந்த ஒரு செயற்பாடாகவே உள்ளது. ஐந்தறிவின் மூலம், இயற்கையிடம், மனிதரிடம், இன்ன பிற உயிரினங்களிடம் இருந்து பெற்றவைகளைப் பின்பற்றுபவனாகவே மனிதன் இருந்து வந்துள்ளான். அந்த பின்பற்றல்கள் மனிதனைச் சரியான  வழியில் செலுத்தி இருக்கவில்லை. தனது சக்திக்கு மேற்பட்டவற்றை தெய்வமாகக் கருதிய நிலையும் இப்பின்பற்றலின் பெறுபேறாகவே அறிய முடிகின்றது. Continue reading