தினமொரு திருமறை வசனம் தெரிந்த மொழியில் மனனம் செய்ய!

அல் குர்ஆன் 6:114

அல்லாஹ் அல்லாதவனையா தீர்ப்பளிப்பவனாக நான் தேடுவேன்? வன்தான் உங்களின்பால் இவ்வேதத்தை விவரிக்கப்பட்டதாக இறக்கி வைத்தான். எவர்களுக்கு நாம் வழங்கினோமோ அவர்கள், ‘நிச்சயமாக இது உம்முடைய ரப்பிடமிருந்து உண்மையைக் கொண்டு இறக்கப்பட்டது’ என்பதை அறிவார்கள். எனவே சந்தேகிப்பவர்களில் உள்ளவராக நிச்சயமாக நீர் ஆகிவிடாதீர்.

 

- நிஹா –

Al Quran 6:114

Say, “ Shall I seek for judge other than Allah? When He it is who hath sent unto you the Book, explained in detail. They know full well, to whom We have given the Book, that it hath been sent down from thy Lord in truth. Never be then of those who doubt.

- niha –