அறிந்திட சில….

பாலையூட்டி பாலகனை வளர்
பல்லைக் காத்து சொல்லைப் பேண்!

அம்பை எறிய வில்லை வளை!
வம்பை தவிர்க்க வார்த்தை பேண்! Continue reading