Daily Archives: June 17, 2014

அறிவுக் குறள் !

அறிவுக் குறள் !

குருதியைத் தூய்மையாக்கி குறையிலா வாழ்வளித்து
அரும்பணி புரியுதேசிறு நீரகம்!

சீவ அணுக்களைச் சீராக உருவாக்கும்
சேவையைச் செய்யுதே என்பு! Continue reading