ஏற்பும் மறுப்பும்!

 

நீதத்தைஏற்பதுண்டுஆனால்
குரோதத்தைவளர்ப்பதில்லை!

சோகத்தைக்காட்டுவதில்லைஆனால்
தாபத்தைஅனுபவிப்பதுண்டு!

கோத்திரங்கள் அறிந்ததுண்டு ஆனால்
உபத்திரவங்கள் கொடுத்ததில்லை! Continue reading