விவாதமா – ஆய்வா உண்மையை வெளிப்படுத்த வல்லது!

மனித நடவடிக்கைகளில் மிக உன்னதமான இடத்ததை வகிப்பது உண்மையைக் கண்டறிவதே! அந்த வகையில் உண்மையைக் கண்டறியும் பல்வேறு வசதிகளும் வாய்ப்புகளும், உத்திகளும் இருந்தாலும்கூட ஒப்பு நோக்கல் comparative study மிகத் தெளிவான உண்மையைக் கண்டறிய உதவும் ஓர் பொறிமுறையாகப் பார்க்கலாம். Continue reading