HOLY QURAN VERSE TO UNDERSTAND AND MEMORIZE !

தினமொரு மறை வசனம் மனனம் பண்ண!

அல் குர்ஆன் 33:67

‘எங்களுடைய ரப்பே! நிச்சயமாக எங்களுடைய தலைவர்களுக்கும், எங்களில் பெரியவர்களுக்கும் நாங்கள் வழிப்பட்டோம். எனவே, அவர்கள் எங்களை வழி தவறச் செய்து விட்டனர்’ என்ற கூறுவர். Continue reading