தமிழரின் அன்றாட வாழ்வில் ஆங்கிலம் 

  1. Reverse

  2. Recycle bin

  3. Rating

  4. Random

  5. Play Continue reading