புதுக் கவிதை!

 

அரசியல்வாதி

 
விதைக்காது அறுவடைசெய்யும்
வித்தையறிந்த வித்தகன் Continue reading