ஹைகூ வில் கால்!

 
கால் 
உடலைத் தாங்கி
உலவ உதவுவது. Continue reading