வங்கி

வருடா வருடம்
மில்லியன் கணக்கில்
வருமானம் காட்டி
பெரும் பணம் சுருட்டி
துரும்பாய் இளைக்கும்
பில்லியன்களில் நஷ்டம்

 

- நிஹா -