டித்துத்தான் பாருங்களே!

தொடர்ச்சி…

 வில் பாதியில் விட்டதை போதி எனத் தொடங்க
போதகர் பாதகங்கள் போதாதென்றா தொடங்குகிறாய் என்கின்றது!

 வில் புனிதம் என்றேன் அப்பப்பா
புனிதம் மனிதத்தை இழந்து பூமியைச் சூடியுள்ளதே என்றது!

 வில் பூமி ற்றித் தொடங்கியதும்
பாதுகாப்பு என்றே பாழாகியுள்ள பூமியா என்கின்றது! Continue reading