Daily Archives: November 11, 2013

கேடு விளைக்கும் ஊடகங்கள் !

நாட்டில் நடைபெறும் நல்லவை கெட்டவைகளை அப்படியே மக்களவையில் சமர்ப்பித்தல் ஊடக தர்மம் அல்லது அவர்களது கடமை அல்லது சேவை அல்லது இவை மூன்றும் எனலாம். இந்த எழுதப்படாத சட்டத்துக்கு ஏற்ற வகையில் செயற்படுவதன் மூலம் இரண்டு வகையான விளைவுகளை மக்கள் பெற்றுக் கொள்வார்கள். அல்லது அனுபவிப்பார்கள். ஒன்று நல்லவைகள் வெளிப்படுத்தப்படும் போது, அது நல்லதைச் செய்தவர்களுக்கு ஓர் ஊக்குவிப்பாக மாறிவிடுகிறது. இதனைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பவர்களையும் தூண்டி அவர்களையும் அவ்வாறான நற்கிரியைகளில் ஈடுபாடு காட்ட வைக்கிறது. அல்லது ஆகக் குறைந்த அளவில் தாம் பிழைகளில் இருந்து விலகி வாழ வழிவகை செய்து கொடுக்கும். மொத்தத்தில் ஓர் நல்ல சமூகத்தை உருவாக்குவதில் பெரும் பங்கினை ஊடகங்கள் வகிக்கும் என்பதில் நிறைய உண்மைகள் உண்டே! Continue reading

Interview Tips

All that hard work sending out résumés has finally paid off and you’ve been called in for a face-to-face job interview. Congratulations! This is an important next step in your job search. It’s also your only chance to make a lasting first impression. On the day of your interview, sweating palms and stomach butterflies are to be expected. But you can reduce your stress level by knowing some common mistakes that interviewees make when meeting with potential employers — and avoiding them.  Continue reading

குர்ஆன் வழியில்… பூமி அதன் சுற்றுப்புறங்களில் இருந்து குறைந்து கொண்டு போகின்றதா?

பூமி அதன் சுற்றுப்புறங்களில் இருந்து குறைந்து கொண்டு போகின்றதா?

பூமி அதன் சுற்றுப்புறங்களில் இருந்து குறைந்து கொண்டு போவது என்னவோ உண்மைதான். அதனை யாரும் மறுப்பதற்கில்லை. காரணம் பல வருடங்களுக்கு முன்பு கடல் இருந்த இடம் வேறு, அது தற்போது இருக்கும் இடம் வேறு. தூரத்தில் இருந்த கடல் நம்மை நோக்கி மிக அண்மித்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது. நிலத்தின் அளவு வரவரக் குறைந்து கொண்டே போவதை சாதாரண கண்களினாலேயே காணக் கூடியதாயுள்ளது. Continue reading

உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் கவனித்துப் பார்க்க வேண்டாமா?

கட்டுரையுள் நுழையுமுன் கற்றுக்கொள்ள சில:

54:17,22,32,40 – மேலும், நாம் திட்டமாகக் குர்ஆனை நல்லுணர்ச்சி பெறுவதற்காகவே எளிதாக்கி வைத்துள்ளோம். ஆகவே படிப்பினை பெறுவோருண்டா?
8:24 நிச்சயமாக அல்லாஹ் மனிதனுக்கும் அவனது இதயத்திற்கும்         மத்தியில் சூழ்ந்து இருக்கின்றான்.
7:7 நிச்சயமான நாம் மறைந்திருக்கவில்லை.
42:11 அவனைப் போன்று எப்பொருளும் இல்லை.
2:152 என்னை நினைவு கூருங்கள், நான் உங்களை நினைவு கூருகின்றேன்.
2:286 நிச்சயமாக நான் சமீபமாகவே இருக்கிறேன். என்னை அழைக்கிறவனின் அழைப்புக்கு பதில் கூறுவேன்.  Continue reading

Non Muslims about Islam !

“Five to 6 million strong, Muslims in America already outnumber Presbyterians, Episcopalians, and Mormons, and they are more numerous than Quakers, Unitarians, Seventh-day Adventists, Mennonites, Jehovah’s Witnesses, and Christian Scientists, combined. Many demographers say Islam has overtaken Judaism as the country’s second-most commonly practiced religion; others say it is in the passing lane.” 

JOHAN BLANK,  USNEWS (7/20/98)

Source: WEB