1. இல்லைஇலாஹு அல்லாஹ் வையன்றி வேறென 
சொல்லுக சொல்லால் மனத்தால்
2. இல்லை இலாஹு அல்லாஹ்வை யன்றிவேறு
சொல்லை அறிந்து ணர்க.
3. கூறியநற் கலிமாவை ஐயறஅறிந் துணர்ந்து
கூறுக சாட்சி யத்தை
4. வாழ்த்துது வணங்குதிறை விண்மண்ணி லனைத்தும்
தாழ்த்தியே தமது தலை – 22:18
5. அனைத்தும் பரப்புது ஆதியவன் புகழை
அணுமுத லகண்டம் வரை Continue reading