மேற்படி பிஜே எனவழைக்கப்படும் பி. ஜைனுல் ஆபிதீன் அவர்களின் ‘திருக்குர் ஆன் விளக்கம்’ என்ற புத்தகத்தின் 243ஆம் பக்கத்தில் 2, 3,4ஆம் பந்திகளில் காணப்படும் வசனங்கள், 50:16 ஆம் வசனத்தின் பிற்பகுதியான ‘….. அன்றியும் பிடரியிலுள்ள நரம்பைவிட அவன்பால் மிக்க சமீபமாக இருக்கிறோம்’ என்ற வசனத்திற்கு விளக்கம் கொடுக்க முனைவன. அவரது விளக்கத்தை அவரது வார்த்தைகளிலேயே பதிவாக்குகிறேன்.  Continue reading