தங்கள் ரப்பினிடத்தில் தாங்கள் நாடியதைப் பெறுவோர்…. 

அல் குர்ஆன் 39: 33 – மேலும் உண்மையைக் கொண்டு வந்தவரும், அதனை உண்மைப்படுத்தி வைத்தவர்களும், அத்தகையவர்கள்தாம் பயபக்தி யாளர்கள்.

அல்குர்ஆன் 39:34- அவர்களுக்குத் தங்கள் ரப்பிடத்தில் அவர்கள் நாடி யவை உண்டு. அது நன்மை செய்கிறவர்களுக்குரிய கூலியாகும். Continue reading