3:73 நிச்சயமாக நேர்வழியானது அல்லாஹ்வின் நேர்வழிதான்

6: 125 அல்லாஹ் எவருக்கு நேர்வழி காட்டிட விரும்புகின்றானோ அவருடைய நெஞ்சத்தை இஸ்லாத்திற்காக விரிவுபடுத்துகிறான்.

3:29 உண்மை விசுவாசிகள் விசுவாசிகளையன்றி உற்ற நேசர்களாக ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டாம். எவரொருவர் இவ்வாறு செய்வாரோ அப்பொழுது அவர் அல்லாஹ்விடம் எந்த ஒன்றிலும் சேர்ந்தவரல்லர். ஒருவித அச்சத்தினால் நீங்கள் பயந்து கொண்டிருந்தாலன்றி. Continue reading