ஒசாமா பின் லாடன் கொல்லப்படுதல் காணொளி.

 

Click below and watch

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ob93nxoSMQ