தினமொரு மறை வசனம் மனனம் பண்ண !

33:36 – இன்னும், அல்லாஹ்வும், அவனுடைய தூதரும் ஏதாவதொரு காரியத்தை முடிவு செய்துவிட்டால், முஃமினான எந்த ஆணுக்கும், பெண்ணுக்கும் அவர்களுடைய அக்காரியத்தில், அவர்கள் சுயமாக தேர்ந்தெடுக்கும் உரியைில்லை. எவர் அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடை ய தூதருக்கும் மாறு செய்வாரோ, அவர் நிச்சயமாக தெளிவான வழிகேடாக, திட்டமாக வழி கெட்டுவிட்டார்.

– நிஹா -

Al Quran 33:36

 

It is not fitting for a Believer, man or a woman, when a matter has been decided by Allah and His Messenger, to have any option about their decision; if any one disobeys Allah and His Messenger, he is indeed on a clearly wrong path. 

 

- niha -