உங்களுக்குத் தெரியுமா!

சூரிய வெளிச்சம் பற்றிய குறுந் தகவல்.

சூரியனின் மேற்பரப்பிலிருந்து வெளியாகும் ஒளி  நாம் வாழும் இப்பூமியை வந்தடைய எடுக்கும் நேரம் 8.3 நிமிடங்கள்.

அதே வேளை சூரியனின் மத்திய பகுதியிலிருந்து வெளிப்படும் PHOTON போட்டோன் எனப்படும் ஒளித்துகள் தனது போக்கை மாற்றிய வண்ணமே எதிர்ப்படும் துணுக்குகளுடன் போராடி சூரியனின் மேற்பரப்பை வந்தடைய எடுக்கும் நேரம் 10,000 முதல் 170, 000 வருடங்கள் எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

சூரிய ஒளியின் மு‌னை என்பது, போட்டோன் என்ற ஒளித்துகளின் பருமனே, தவிர, ஒரு ஒளித் தொகுதியின் அளவால் அறியப்படுவதல்ல.

 

- நிஹா -