ஹை கூ வில்

காவு கொண்ட பா !

காவி !
பாவி !
கூவி !

தாவி!
ஏவி!
நோவி!

கொள்ளை!
கொள்ளி!
கொலை!

பழிப்பு!
களிப்பு!
தவிப்பு!

அழிப்பு!
ஒழிப்பு!
இழப்பு!

குவிப்பு!
காப்பு!
கலைப்பு!

நெறிதவறி!
தறிகெட்டு!
குறிவைத்தது!

சட்டம்!
ஒழுங்கு!
சகதியுள்!

யாப்பு!
கோப்பில்!
கிடப்பில்!

ஆ…!
ஓ…….!
ஊ….!

 

- நிஹா -