தினமொரு மறை வசனம் மனனம் பண்ண!

அல் குர்ஆன் 22:24

இன்னும் பரிசுத்த சொல்லின்பால் அவர்கள் வழி காட்டப் பட்டிருந்தனர். மேலும், புகழுக்குரிய பாதையின்பாலும் வழி நடத்தப்பட்டார்கள்.

- நிஹா -

 

Al Quran 22:24

For they have been guided to the purest of speeches; they have been guided to the path of Him who is Worthy of Praise

- niha -