மனிதப் படைப்பின் மகிமை!

 

தன்னைத் தன் ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவான் வேண்டிப் படைக்கப்படும் எப்பொருளும் அதன் உயர் மதிப்பைப் பெறவும், அதன் மூலம் படைப்பாளனை வெளிக் கொணரவும் வேண்டுவதால்,அவை சிற்பபான முறையில் பாதுகாக்கப்பட்டுப் பராமரிக்கப்பட்டு, வழிகாட்டப்படுகின்றது.

அது போன்றே இறைவனும் மனிதப் படைப்பை தன்னை வெளிப்படுத்தும் சாதனமாக்கியுள்ளான்.

முன்னையதில் படைப்பிற்கு அழிவு மட்டுமே எஞ்சும், பின்னையதில், இவ்வுலகிலும் மறுமையிலும் நன்மைகள் பல விளையும்!

 

- நிஹா -