காற்றில் வந்தது! காதில் விழுந்தது!

 

ஒரு பாடசாலை அதிபர் தனது பாடசாலையில் கிணறு கட்டுவதற்காக திணைக்களத்திலிருந்து நிதி பெற்றிருக்கின்றார்.

பின்னர் கிணறு கட்டப்படவில்லை என முறைப்பாடுகள் கிடைத்திருக்கின்றது. அதன் பின்னர்தான் தெரிய வந்தது, அவ்வதிபர், கிணற்று நீர் உவப்பாக இருந்ததாகக் கூறி, கிணற்றை மூடுவதற்கான பணத்தையும் ஏற்கனவே பெற்றிருந்தது.

இல்லாத ஒன்று, இருந்து இல்லாமல் போனது. இரட்டிப்புப் பணம் பெற்றது!

கற்பனை அல்ல! காற்றில் வந்தது! கூற்றில் வருகின்றது!

கள்ளனும் காவற்காரனும் எனலாமா!

 

- நிஹா -