அல் குர்ஆன் 10:39

என்றாலும், அதனுடைய ஞானத்தை அவர்கள் சூழ்ந்தறியாத காரணத்தினாலும், மேலும், அதன் விளக்கம் அவர்களுக்குக் கிடைக்காததாலும் அவர்கள் பொய்யாக்குகின்றனர். இவர்களுக்கு முன்னிருந்தோரும் இவ்வாறே பொய்ப்பித்தனர். ஆகவே, அந்த அநியாயக்காரர்களின் முடிவுஎன்னவாயிற்று என்பதைநீர் நோக்குவீராக!

- நிஹா -

 

Al Quran 10:39

Nay, they charge with falsehood that whose knowledge they cannot compass, even before the interpretation thereof hath reached them; thus did those before them make charges of falsehood: But see what was the end of those who did strong

 

– niha –

 

1