புதுக்கவிதை !

ஒப்பீடு – புது விலை!

 

’28 சதத்திலிருந்து 65 ரூபாவாகிய
ஏழைகளின் உணவுப்பண்டம்
5 சதத்திலிருந்து 15ரூபாவாகிய
தேநீரைவிடக் குறைவுதான்’

 

- நிஹா -