விதவை

‘உடன்கட்டை ஏறல் ஒழிந்தாலும்
திடன்தரு வாழ்வில்லை விதவைக்கு’

- நிஹா -