பாவம் பெண்டிர்
சீதைகூட
அவதார புருஷன் இராமனால்
அக்கினிப் பிரவேசம்
செய்விக்கப்பட்டாள்.

பாரில் ஐவருக்குப் பத்தினியாயிருந்த
அபாக்யவதி பாஞ்சாலியே!
பெண் வதை.
அங்கீகார விபச்சாரம்

- நிஹா -